26.8.17

Propunerile Ministrului Justitiei de modificare a legilor Justitiei

In 23 august 2017, D-l Tudorel Toader , Ministrul Justitiei a prezentat ideile care stau la baza reformei in justitie tinand seama de neajunsurile actuale. Ideile acestea dupa o consultare larga se vor constitui in modificari ale celor trei legi ale Justitiei.

1.     se majorează vechimea necesară pentru promovare7 ani vechime efectivă în funcţia de judecător pentru promovarea la tribunal sau la tribunalul specializat
7    7 ani vechime efectivă în funcţia de procuror pentru promovarea la parchetul de pe lângă tribunal sau parchetul de pe lângă tribunalul specializat8 ani în funcția de procuror, pentru a putea fi numiți în cadrul DIICOT și DNA. În plus, candidații trebuie să nu fi fost sancționați disciplinar, să aibă cel puțin gradul de parchet de pe lângă tribunal, o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă și să fi fost declaraţi admişi în urma interviului organizat de comisia constituită în acest scop.

10 ani vechime efectivă în funcţia de judecător, pentru promovarea la curtea    de apel.10 ani vechime efectivă în funcţia de  procuror, pentru promovarea la parchetul de pe lângă curtea de apel.
15 ani vechime efectivă în funcţia de procuror, pentru promovarea la PÎCCJ. 18 ani vechime efectivă în funcția de judecător pentru promovare în funcţia  de judecător la ÎCCJ. În plus, candidații trebuie să fi îndeplinit efectiv cel puţin 3 ani funcţia de judecător la curtea de apel, să fi obţinut calificativul „foarte bine” la ultimele 3 evaluări, și să nu fi fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani
 
2.     Renunțarea la promovarea pe loc 

 judecătorii și procurorii pot participa la concurs, în vederea dobândirii gradului profesional superior, însă, în toate cazurile, drepturile salariale vor fi plătite în funcție de postul pe care își desfășoară activitatea efectivă

 3.     Modificarea duratei mandatelor de conducere
 durata mandatelor de conducere se modifică de la 3 la 4 ani, pentru toate funcțiile.
nu se aplică mandatelor în curs !

 4.     Modificări în componența comisiilor de concurs
din comisiile de concurs, pentru promovarea la ÎCCJ, vor face parte cadre didactice universitare având gradul de conferențiar sau profesor (actuala reglementare se referă la cadre didactice din învățământul juridic superior, putând fi chiar și asistenții universitari).

 5.     Trecerea de pe funcția de procuror pe cea de judecător și invers
se menține posibilitatea ca un procuror să treacă pe funcția de judecător, iar un judecător să treacă pe funcția de procuror, însă numai la nivel de judecătorie sau parchet de pe lângă judecătorie.

6.     Separarea competențelor decizionale referitoare la cariera magistraților
secția pentru procurori, din cadrul CSM, va decide în privința carierei procurorilor.
secția pentru judecători, din cadrul CSM, va decide în privința carierei judecătorilor.

7.     Redimensionarea schemei de conducere la ÎCCJ
la ÎCCJ vor exista doi vicepreședinți, în loc de unul, cum este în prezent

.
8.     Procedura de numirile în funcțiile de conducere la ÎCCJ
preşedintele şi vicepreşedinţii ÎCCJ vor fi  numiţi de către Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii – secția pentru judecători, dintre judecătorii ÎCCJ care au funcţionat la această instanţă cel puţin 2 ani și nu au fost sancţionaţi disciplinar

9 Procedura de numire în funcțiile  de conducere la Ministerul Public
procurorul general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ, prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, procurorul șef al DNA, adjuncţii acestuia, procurorii şefi de secţie ai Parchetului de pe lângă ÎCCJ şi ai DNA, precum şi procurorul şef  al DIICOT şi adjuncţii acestora sunt numiţi de secția pentru procurori, la propunerea ministrului justiţiei.

pe baza unei proceduri transparente, ministrul justiției formulează cel puțin două propuneri,
dintre procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în funcţia de procuror.
10. Eliminarea posibilității de menținere în funcție a magistraților condamnați pentru vătămare corporală din culpă

se elimină posibilitatea menținerii în funcție a magistraților în cazul în care condamnarea sau amânarea aplicării pedepsei a fost pronunţată pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă.

11.
Eliminarea posibilității menținerii drepturilor locative, după pensionare, chiar și de către moștenitorii fostului magistrase elimină prevederea potrivit căreia, în cazul pensionării pentru limită de vârstă, titularul contractului de închiriere şi, după caz, soţul ori soţia acestuia îşi păstrează drepturile locative pe tot parcursul vieţii.

12. Eliminarea posibilității reîncadrării în funcția de judecător sau procuror, după pensionare, cu avizul CSMse elimină posibilitatea reîncadrării în funcţia de judecător, procuror ori magistrat-asistent, fără concurs şi cu avizul CSM, la instanţele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea în cadrul cărora au funcţionat până la data pensionării.

13.
Răspunderea magistrațilorJudecătorii şi procurorii răspund civil, disciplinar şi penal, în condiţiile legii.

se menține prevederea constituțională potrivit căreia:
Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare

răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi este solidară cu răspunderea autorului faptei cauzatoare de prejudiciu, spre deosebire de actuala reglementare, potrivit căreia:
 Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătura răspunderea judecătorilor şi procurorilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă”.

alin.6 – se abrogă
 în actuala redactare “Pentru repararea prejudiciului, persoana vătămată se poate îndrepta cu acţiune numai împotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice.

După ce prejudiciul a fost acoperit de stat, în temeiul hotărârii irevocabile, statul se  îndreptă cu acţiune în despăgubiri împotriva judecătorului sau procurorului care, a săvârşit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii
În actuala reglementare:
După ce prejudiciul a fost acoperit de stat în temeiul hotărârii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin. (6), statul se poate îndrepta cu o acţiune în despăgubiri împotriva judecătorului sau procurorului care, cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, a săvârşit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii.

Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune în toate cazurile prevăzute de prezentul articol este cel din dreptul comun.
 În actuala reglementare,
Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune, în toate cazurile prevăzute de prezentul articol, este de un an.

14.
Extinderea motivelor pentru care procurorul ierarhic superior poate să infirme soluțiile adoptate de către procurorSoluţiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de către procurorul ierarhic superior, când sunt apreciate ca fiind nelegale sau netemeinice.
  actuala reglementare prevede posibilitatea de infirmare doar pentru motive de  nelegalitate !

15.
Înființarea unei Direcții specializate, în cadrul Ministerului public, pentru efectuarea urmăririi penale în cazul infracțiunilor săvârșite de către magistrațiÎn cadrul PÎCCJ se înființează o direcție specializată având competența exclusivă de efectuare a urmării penale pentru faptele săvârșite de către judecători și procurori, indiferent de natura și gravitatea acestora.

16.
Membrii CSM trebuie să se suspende din magistraturăMembrii CSM desfăşoară activitate permanentă şi nu exercită activitatea de judecător sau procuror.
în prezent se poate opta între a se suspenda sau nu din activitatea de magistrat !
17. Inspecția Judiciară trece la Ministerul JustițieiSe reorganizează Inspecția Judiciară, ca structură cu personalitate juridică în cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în municipiul Bucureşti.

18.
Admiterea la INMcandidații trebuie să fie apți din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei de magistrat.

să aibă
vârsta minimă de 30 de  ani.
să aibă cel puțin 5 ani de activitate efectivă, desfășurată în una dintre profesiile juridice reglementate de lege

dispare concursul pentru intrarea direct în magistratură, cu o vechime de 5 ani în alte profesii juridice.

concursul de admitere la INM se va anunța cu cel puțin 6 luni înainte de data stabilită – în prezent se anunță cu 60 de zile înainte de data stabilită

auditorii de justiție vor beneficia de decontarea materialelor didactice

auditorii de justiție vor beneficia de cazare gratuită, în spațiile INM

d
ispoziţiile legale privind incompatibilităţile şi interdicţiile judecătorilor şi procurorilor se vor aplica şi auditorilor de justiţie.

auditorii de justiție vor avea dreptul la decontarea chiriei într-un plafon de până la 50% din suma care se cuvine, cu acest titlu, pentru magistrați, în situația în care nu sunt suficiente locuri pentru cazare. 
după încheierea cursurilor în cadrul INM, auditorii de justiţie susţin un examen de absolvire prin care se verifică însuşirea cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor necesare exercitării funcţiei de judecător sau de procuror, precum şi un test psihologic.

19.
Modificarea competențelor judecătorilor și procurorilorse propun modificări referitoare la competența judecătorilor stagiari, atât în materie civilă cât și în materie penală. 

j
udecătorii stagiari asistă și la şedinţe de judecată cu alte tipuri de cauze decât cele prevăzute la alin. (1), prin rotaţie, la complete ale instanţei constituite din judecători definitivi stabilite de președintele instanței. În cauzele la care asistă, judecătorul stagiar întocmeşte un raport consultativ asupra cauzei și poate redacta proiectul hotărârii, la solicitarea președintelui completului

judecătorii  şi procurorii vor fi supuşi unei evaluări periodice privind calitatea activităţii, eficienţa, integritatea şi obligaţia de formare profesională continuă, iar în cazul judecătorilor şi procurorilor numiţi în funcţii de conducere, şi modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale.

       


Niciun comentariu: